Can We Jump from Cross-Sectional to Dynamic Interpretations of Networks? Implications for the Network Perspective in Psychiatry

Fionneke M. Bos*, Evelien Snippe, Stijn de Vos, Jessica A. Hartmann, Claudia J. P. Simons, L. Krieke, van der, Peter de Jonge, Marieke Wichers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

75 Citaten (Scopus)
311 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)175-177
Aantal pagina's3
TijdschriftPsychotherapy and psychosomatics
Volume86
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit