Can we produce an image of bacteria with radiopharmaceuticals?

A. Signore*, C. D'Alessandria, E. Lazzeri, R. Dierckx

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  35 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1051-1055
  Aantal pagina's5
  TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - jun-2008

  Citeer dit