Cardiovascular changes associated with venlafaxine in the treatment of late-life depression

Rob Kok*, Willem Nolen, Thea Heeren

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)725-725
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Geriatric Psychiatry
Volume15
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - aug-2007

Citeer dit