Caring for Ukrainian refugee children with acute and chronic diseases

Maria Giżewska, Annemiek M.J. van Wegberg*, François Maillot, Friedrich Trefz, Francjan J. van Spronsen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
197 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1689
Aantal pagina's1
TijdschriftThe Lancet
Volume399
Nummer van het tijdschrift10336
DOI's
StatusPublished - 30-apr.-2022

Citeer dit