Carotid plaque composition in persons with hemophilia: An explorative study with multi-contrast MRI

Hilde Hop*, Jan-Hendrik Potze, Sandra van den Berg-Faaij, Ronald J. H. Borra, Kang H. Zheng, Aart J. Nederveen, Karina Meijer, Pieter Willem Kamphuisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)138-140
Aantal pagina's3
TijdschriftThrombosis Research
Volume197
DOI's
StatusPublished - jan.-2021

Citeer dit