Catalytic Asymmetric Synthesis of Chiral 4-Substituted 2-Oxetanones

Hans Wynberg*, Emiel G J Staring

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  103 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1977-1979
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Organic Chemistry
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit