Caution with colour calculations: Spectral purity is a poor descriptor of flower colour visibility

Casper J van der Kooi*, Johannes Spaethe

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Zoekresultaten