Caveat Emptor: The Risks of Using Big Data for Human Development

Siddique Latif*, Adnan Qayyum, Muhammad Usama, Junaid Qadir, Andrej Zwitter, Muhammad Shahzad

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
201 Downloads (Pure)

Zoekresultaten