Caveat Emptor: The Risks of Using Big Data for Human Development

Siddique Latif*, Adnan Qayyum, Muhammad Usama, Junaid Qadir, Andrej Zwitter, Muhammad Shahzad

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
214 Downloads (Pure)

Zoekresultaten