CD34+ acute myeloid leukemia cells with low levels of reactive oxygen species show increased expression of stemness-genes and can be targeted by the BCL2 inhibitor Venetoclax

Katharina Mattes, Mylène Gerritsen, Hendrik Folkerts, Marjan Geugien, Fiona A van den Heuvel, Arthur Flohr Svendsen, Guoqiang Yi, Joost H A Martens, Edo Vellenga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e399-e403
Aantal pagina's5
TijdschriftHaematologica
Volume105
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum14-nov.-2019
DOI's
StatusPublished - 1-aug.-2020

Citeer dit