Cell biology - Two pores better than one?

AJM Driessen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
254 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)299-300
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume438
Nummer van het tijdschrift7066
DOI's
StatusPublished - 17-nov.-2005

Citeer dit