Ceramide-mediated apoptosis of hepatocytes in vivo: a matter of the nucleus?

D Hoekstra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)161-164
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jul-1999

Citeer dit