Cerebrospinal fluid interleukin‐8 levels are higher in people with hip fracture with perioperative delirium than in controls

Alasdair M. J. MacLullich*, Benjamin T. Edelshain, Roanna J. Hall, Annick de Vries, Sarah E. M. Howie, Andrew Pearson, Scott D. Middleton, Fiona Gillies, Ian R. Armstrong, Tim O. White, Colm Cunningham, Sophia E. de Rooij, Barbara C. van Munster

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1151-1153
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of the American Geriatrics Society
Volume59
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit