CG-Art: Demystifying the anthropocentric bias of artistic creativity

Leonardo Arriagada*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten