Changes in a salt marsh vegetation as a result of grazing and mowing: A five-years study of permanent plots

J P Bakker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)77-87
Aantal pagina's11
TijdschriftVegetatio
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1978

Citeer dit