Characterizing bedforms in shallow seas as an integrative predictor of seafloor stability and the occurrence of macrozoobenthic species

Kasper J. Meijer*, Oscar Franken, Tjisse van der Heide, Sander J. Holthuijsen, Wim Visser, Laura Govers, Han Olff

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
83 Downloads (Pure)

Zoekresultaten