Characterizing bedforms in shallow seas as an integrative predictor of seafloor stability and the occurrence of macrozoobenthic species

Kasper J. Meijer*, Oscar Franken, Tjisse van der Heide, Sander J. Holthuijsen, Wim Visser, Laura Govers, Han Olff

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterizing bedforms in shallow seas as an integrative predictor of seafloor stability and the occurrence of macrozoobenthic species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Keyphrases