Characterizing bedforms in shallow seas as an integrative predictor of seafloor stability and the occurrence of macrozoobenthic species

Kasper J. Meijer*, Oscar Franken, Tjisse van der Heide, Sander J. Holthuijsen, Wim Visser, Laura Govers, Han Olff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)

Zoekresultaten