Characterizing Pareto improvements in an interdependent demand system

P. Kooreman, L. Schoonbeek

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)427 - 443
Aantal pagina's17
TijdschriftJournal of Public Economic Theory
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2004

Citeer dit