CHARGES DISTRIBUTION AND CHEMICAL BONDING IN MIXED-RING SANDWICH COMPOUNDS - ABINITIO CALCULATIONS ON SOME NEUTRAL AND CHARGED CYCLOPENTADIENYLCYCLOHEPTATRIENYL METAL-COMPOUNDS

JD ZEINSTRA*, WC NIEUWPOORT

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)103-117
Aantal pagina's15
TijdschriftInorganica Chimica Acta
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1978

Citeer dit