CHEMICAL PRETREATMENT AND RADIAL FLOW OF C-14 IN TREE RINGS

PP TANS*, AFM DEJONG, WG MOOK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)234-235
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume271
Nummer van het tijdschrift5642
StatusPublished - 1978

Citeer dit