CHEMISTRY OF ALPHA-NITRO SULFONES .4. FUNCTIONALIZATION AT ACTIVATED CARBON

JJ ZEILSTRA, JB ENGBERTS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3215-3219
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume39
Nummer van het tijdschrift22
StatusPublished - 1974

Citeer dit