China's Environmental Tax Aggravates Cities’ Affluence Disparities

Jingxu Wang, Jintai Lin, Kuishuang Feng, Yu Liu, Xiaomiao Jiao, Ruijing Ni, Mingxi Du, Klaus Hubacek

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  TijdschriftSSRN Electronic Journal
  DOI's
  StatusPublished - 12-feb-2020

  Citeer dit