Chinese economic activites in Sub Saharan Africa: A substitute for Europe?

I. Keers, B.J.W. Pennink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)111-142
Aantal pagina's32
TijdschriftThe South East Asian Journal of Management
VolumeIV
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010

Citeer dit