Choosing a quality improvement project using the Analytic hierarchy process

H. van de Water, J. de Vries

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)409 - 425
TijdschriftInternational Journal of Quality and Reliability Management
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2006

Citeer dit