Chromium pentacarbonyl complexes of some dihydro- and tetrahydro-thiophene derivatives: determination of the type of bonding of chromium to a sulfoxide moiety

J.H. Eekhof*, H. Hogeveen, R.M. Kellogg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)361-370
  Aantal pagina's10
  TijdschriftJournal of Organometallic Chemistry
  Volume161
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit