Chromosome analysis of three cell lines established from small cell carcinoma of the lung

M. Brouwer, L. de Leij, CA FELTKAMP, J Elema, APM JONGSMA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  48 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2947
  TijdschriftCancer Research
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit