Chronic whiplash-associated disorders

Andreas Otte*, David Vállez Garcia, Rudi A. J. O. Dierckx, Gert Holstege

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1346-1346
Aantal pagina's1
TijdschriftThe Lancet
Volume384
Nummer van het tijdschrift9951
DOI's
StatusPublished - 11-okt.-2014

Citeer dit