Chronotherapy Network Netherlands (CNN)

Ybe Meesters*, Danielle Starreveld, Esmee Verwijk, Harm-Pieter Spaans, Marijke C. M. Gordijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
120 Downloads (Pure)

Samenvatting

Information is provided about the Chronotherapy Network Netherlands (CNN).

Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Biological Rhythms
DOI's
StatusPublished - 30-dec.-2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chronotherapy Network Netherlands (CNN)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit