Circulating plasma angiotensin-converting enzyme 2 concentration is elevated in patients with kidney disease and diabetes

Iziah E. Sama, Adriaan A. Voors*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3099-3099
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume41
Nummer van het tijdschrift32
DOI's
StatusPublished - 21-aug-2020

Citeer dit