Clinical Relevance of Brain Changes After Electroconvulsive Therapy: Is There Really No Link at All?

Jasper O. Nuninga*, Rene C. W. Mandl, Iris E. C. Sommer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e13-e14
Aantal pagina's2
TijdschriftBiological Psychiatry
Volume89
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 15-feb.-2021

Citeer dit