Clinical response to rituximab and improvement in quality of life in patients with bullous pemphigoid and mucous membrane pemphigoid

H. Rashid*, J. M. Meijer, M. C. Bolling, B. Horváth

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)721-723
Aantal pagina's3
TijdschriftBRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume186
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum8-nov-2021
DOI's
StatusPublished - apr-2022

Citeer dit