Cloning and Expression of a Streptococcus cremoris Proteinase in Bacillus subtilis and Streptococcus lactis

Jan Kok, Jan Maarten van Dijl, Josephus van der Vossen, Gerhardus Venema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)94-101
Aantal pagina's8
TijdschriftApplied and environmental microbiology
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1985

Citeer dit