Clustering in a hyperbolic model of complex networks

Nikolaos Fountoulakis*, Pim Van Der Hoorn, Tobias Müller, Markus Schepers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer13
Pagina's (van-tot)1-132
Aantal pagina's132
TijdschriftElectronic journal of probability
Volume26
DOI's
StatusPublished - 1-jan-2021

Citeer dit