Coastal archaeologies: settlement on the changing North Sea littoral

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1095-1097
Aantal pagina's3
TijdschriftAntiquity
Volume91
Nummer van het tijdschrift358
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit