Coasting in live-bearing fish: The drag penalty of being pregnant

Elsa Quicazan Rubio, J. L. (Johan) van Leeuwen, Klaas van Manen, Mike Fleuren, Bart J. A. Pollux*, Eize Stamhuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Zoekresultaten