Cognition, Endorphins, and the Literary Response to Tragedy

Felix Budelmann, Robin Dunbar, Sophie Duncan, Evert van Emde Boas, Laurie Maguire*, Ben Teasdale, Jacqueline Thompson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)229-250
Aantal pagina's22
TijdschriftThe Cambridge Quarterly
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep.-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit