ColiCoords: A Python package for the analysis of bacterial fluorescence microscopy data

Jochem H. Smit*, Yichen Li, Eliza M. Warszawik, Andreas Herrmann, Thorben Cordes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
182 Downloads (Pure)

Zoekresultaten