Column reduction of polynomial matrices

A.J. Geurts, C. Praagman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)152 - 157
Aantal pagina's6
TijdschriftEuropean Journal of Control
StatusPublished - 1996

Citeer dit