Combining Leadless Pacemaker With a Subcutaneous Implantable Cardioverter-Defibrillator: With Self-Discipline Most Anything Is Possible

Mohammad Mostafa Ansari Ramandi, Pasquale Santangeli*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  22 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer101639
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJACC: Case Reports
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift23
  DOI's
  StatusPublished - 7-dec.-2022

  Citeer dit