Combining probability and logic

J.W. Romeijn, F. Cozman, R. Haenni, F. Russo, G. Wheeler, J. Williamson

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)131-135
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Applied Logic
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit