Comment on "Critical behavior of the randomly spin diluted 2D Ising model: A grand ensemble approach"

ACD van Enter*, C Kulske, C Maes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6134-6134
Aantal pagina's1
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume84
Nummer van het tijdschrift26
StatusPublished - 26-jun-2000

Citeer dit