Comment on "Nanometer resolution piezoresponse force microscopy to study deep submicron ferroelectric and ferroelastic domains" [Appl. Phys. Lett. 94, 162903 (2009)]

A. H. G. Vlooswijk*, Gustau Catalan, Beatriz Noheda

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
223 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer046101
Pagina's (van-tot)046101-1-046101-2
Aantal pagina's2
TijdschriftApplied Physics Letters
Volume97
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 26-jul.-2010

Citeer dit