Comment on: "Talent Identification in Sport: A Systematic Review"

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
618 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1517-1519
Aantal pagina's3
TijdschriftSports Medicine
Volume48
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2018

Citeer dit