Comment on "Type 1 Diabetes in BioBreeding Rats Is Critically Linked to an Imbalance between Th17 and Regulatory T Cells and an Altered TCR Repertoire"

Jan-Luuk Hillebrands, Jan Rozing, Jeroen T. J. Visser*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1297-1298
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Immunology
Volume186
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-feb.-2011

Citeer dit