Comment to "Antithrombin III administration for portal vein thrombosis in patients with liver disease: A randomized double-blind controlled trial"

Annabel Blasi*, Fuat Saner, Gianni Biancofiore, Ton Lisman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E379-E380
Aantal pagina's2
TijdschriftHepatology Research
Volume48
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - feb.-2018

Citeer dit