Comments on Efficacy of Radiofrequency Facet Denervation Procedures

Roelof M. A. W. Van Wijk*, Jos W. M. Geurts, Gerbrand J. Groen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)843-845
Aantal pagina's3
TijdschriftPain medicine
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2012

Citeer dit