Communication in Online Social Networks Fosters Cultural Isolation

Marijn A. Keijzer*, Michael Mäs, Andreas Flache

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
333 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Communication in Online Social Networks Fosters Cultural Isolation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Social Sciences

Keyphrases

Economics, Econometrics and Finance