Community Collectivism: A social dynamic approach to conceptualizing culture

Birol Akkus*, Tom Postmes, Katherine Stroebe

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
465 Downloads (Pure)

Zoekresultaten