COMPARATIVE CLINICAL PHARMACOKINETICS OF TUBOCURARINE, GALLAMINE, ALCURONIUM AND PANCURONIUM

W BUZELLO*, S AGOSTON

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)313-318
Aantal pagina's6
TijdschriftAnaesthesist
Volume27
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1978

Citeer dit